Aggugus bunte Creaturesworld

Namen für Männliche Norns

Updated: 7. März 2004

Aaki,Asuka,Anno,Ari,Aruio,Aeko,Adei,Andomo,Aikiyou,Ariko, Ayo,Annon Banari,Barin,Benana,Banano,Bruno,Bruko,Buko,Benano,Braki, Bray,Bryan,Bunny Canny,Cavain,Canito,Carlos,Carreth,Cekuto,Cevet,Ceraldo, Ceraldan,Chikareon,Chin,Choey,Clanny,Dan,Davis,Daisuke, Dariou,Denkan,Denny, Erios,Enmain,Ekurio,Eran,Espa,Ekkoko,Enry, Flamey,Flanno,Flamett,Flavio,Fly,Fry,Forry,Foxy, Gary,Glemm,Gey,Gideon Haku,Hakana,Hasimo,Handryk,Hreckhha(Rekka gesprochen),Hem, Hoca,Hanino,Hami,Haiko,Hen, Ianeo,Ian,Iori,Inamo, Jhakahn,Jamin,Jarreck,Jázô,Jema, Kahimi,Kanmalê,Karako,Karran,Kain,Kano,Kazz,Kainan,Kama, Kazey, Lann,Leshi,Lyon,Luriel, Mario,Maxi,Maki,Makoto,Maruya,Makeyy,Mako, Nash,Naro,Nanayo, Otto,Orion, Pagou,Pay,Pachoulin,Parry,Paddy, Queiro,Qunu,Qadrei,Qadrat,Qaro,Quarona, Rai,Rei,Reno,Raki,Rayo,Ryo, Sano,Saki,Sayo,Soya,Sam,Samuel,Sakno,Sai, Tarrew,Taren,Takko,Tay,Tymian,Tala,Tapsy,Totoro,Tayan, Uroyo,Ukou,Ulou, Vano,Valentin,Vampire,Vanney, Weri,Way,Wanney, Xannos,Xenos,Xouryo,Xellan,Xeshi,Xento,Xay, Yadoku,Yami,Yashida,Yacha,Yachas,Yasha,Yado,Yay,Yanny, Zaro,Zanny,Zekki,Zouro,Zumo,Zerberus,Zebulon